Alapszabály

Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság 

ALAPSZABÁLY 

Elhatározva a Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet Alapszabályát: 

 

I. Az egyesület adatai 

 

1. Az egyesület neve: Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság 

 

2. Az egyesület rövidített elnevezése: MERT 

 

3. Az egyesület idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Association for Aesthetic and Restorative Dentistry, röviden HAARD 

 

4. Az egyesület székhelye: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 47. 

 

5. Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az Alapszabály 1. számú mellékletét képezi. 

 

II. Az egyesület célja, tevékenysége 

 

A Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság rövidített nevén „MERT” elsődleges célja, hogy a konzerváló fogászat tárgykörébe tartozó betegellátó fogorvosi gyakorlat, az oktatás és ismeretterjesztés, és a tudományos kutatás kiválósága révén elősegítse a társadalom szájüregi egészségének fejlődését. 

A szakmai fejlődés és a színvonal magas szinten tartása érdekében tagjai és az érdeklődők felé köz-vetíti a hazai és a nemzetközi tudományos eredményeket. 

Kiépíti és ápolja a kapcsolatait a hasonló célokkal rendelkező hazai és külföldi tudományos szervezetekkel. Az esztétikus fogászati restaurátumokkal kapcsolatos új eljárásokat, anyagokat véleményezi, továbbképzéseken és tudományos programokon ismerteti.

 

III. Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok 

 

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. 

Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel a tagok között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 

 

IV. A vagyoni hozzájárulás

 

Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek, illetve adományaikkal támogatják az egyesületet, amennyiben számukra azt az Alapszabály előírja. A tagdíj összegét a Közgyűlés határozza meg. Az alakuló Közgyűlés által meghatározott tagdíjat a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

a) a Rendes tagok a tagdíjat

b) az Ifjúsági tagok a tagdíj 60%-át fizetik; 

c) a Hallgatói tagok, és a Tiszteletbeli tagok mentesülnek a tagdíj megfizetése alól; 

d) a Támogató tagok adományaikkal - melynek mértéke az Elnökség által meghatározott szinteknek megfelelő - segítik a Társaság munkáját. A támogatói tag státusz arra a naptári évre vonatkozik, amelyben a befizetés ténylegesen megtörtént. 

 

A tagdíjat a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden tárgyi év március 31. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. 

Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszony létesítéséről történő értesítés átvételétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden tárgyi év március 31. napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni. 

A nyugdíjas rendes tagok tagdíj kedvezményben részesülnek, az alaptagdíj 50%-át kötelesek meg-fizetni.

 

V. A tagság 

 

Az egyesület tagjai lehetnek: 

1. Az egyesület Rendes tagja lehet fogorvos, általános orvos, aki felvételét kéri és nyeri az egyesületbe, (diplomáját legalább öt évvel korábban szerezte meg, ezért nem lehet Ifjúsági tag); 

2. Támogató tag lehet természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/ami az egyesület célkitűzésével egyetért és a célok megvalósítása érdekében az egyesület tevékenységében aktívan részt kíván venni, ha a felvételét kéri, és azt elnyeri; 

3. Tiszteletbeli tag lehet az a természetes személy, aki a restauratív és esztétikai fogászat területén kiemelkedő munkásságot fejt/fejtett ki. A tiszteletbeli tagot az Elnökség illetve a tagok javaslatára a Közgyűlés választja. 

 

VI. A tagsági jogviszony keletkezése 

 

1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület alapító tagja az egyesület rendes tagjának minősül. 

 

2. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési kérelemelfogadásával keletkezik. A belépési kérelmet az Elnökséghez kell benyújtani. A tagfelvételi kérelemről az Elnök előterjesztésére az Elnökség a soron következő ülésén, vagy legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz. 

 

3. Az Elnökség a belépési kérelem elbírálása során meghozott határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. 

 

VII. A tagsági jogviszony megszűnése 

 

1. A tagsági jogviszony megszűnik: 

a) A tag kilépésével; 

b) A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

c) A tag kizárásával. 

d) A tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával 

 

2. A tag kilépése: A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület Elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az Elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg. 

 

3. A tag kizárása: Az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jogszabály vagy jelen Alapszabály rendelkezéseit vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan-, vagy ismételten megsérti. 

a) Kizárható, vagy passziválható a tag, ha hat hónapon keresztül elmarad a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, vagy passziválható, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az Elnökség írásban – póthatáridő kitűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra, passziválásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt. A „passzív tag” tagdíjat nem fizető, szavazati joggal nem rendelkező, kedvezményben nem részesíthető tagot jelent. Ha tagdíját ismét elkezdi fizetni, újbóli regisztráció nélkül rendes taggá válik annak kötelezettségeivel és jogaival. A tagdíjat felszólítás és póthatáridő letelte után sem fizető tag kizárható, ha azt a tag kifejezetten kéri; 

b) A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az Elnökség folytatja le az Elnökség soron következő ülésén, vagy legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül. A kizárási eljárásban a tagot az Elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a személyes meghallgatás lehetőségét. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát; 

c) A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indoklással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az Elnökség a kizárásról szóló határozatot 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal; 

d) A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú Elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület Közgyűléséhez címzett fellebbezéssel élhet. A Közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A Közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal. 

 

4. A tagsági jogviszony egyesület általi felmondása: Amennyiben az orvos, fogorvos igazolt módon nem felel meg a hatályos jogszabályokban meghatározott egészségügyi tevékenység végzéséhez kapcsolódó feltételeknek, az egyesület Elnöksége soron következő ülésén, vagy legkésőbb a tudomására jutástól számított 30 napon belül, a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. 

 

A felmondással érintett tag a felmondást kimondó elsőfokú Elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület Közgyűléséhez címzett fellebbezéssel élhet. A Közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A Közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal. 

 

VIII. A tagok jogai 

 

1. Az egyesület rendes tagja jogosult: 

a) Az egyesület tevékenységében részt venni; 

b) Az egyesület szolgáltatásait igénybe venni; 

c) A Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni; 

d) Az egyesület irataiba betekintetni; 

e) Arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn. 

 

2. Az egyesület támogató tagja jogosult: 

a) Az egyesület szolgáltatásait igénybe venni; 

b) A Közgyűlésen részvételi- és tanácskozási joggal részt venni; 

c) A Társaság támogató tagja címet használni. 

d) Arra, hogy a támogató tagok aktuális névsorában a Társaság minden hivatalos felületén feltüntetésre kerüljön 

 

3. A tiszteletbeli tag jogosult: 

a) Az egyesület tevékenységében részt venni; 

b) A Közgyűlésben részvételi- és tanácskozási jogot gyakorolni. 

 

A tag a Közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a Közgyűlés levezető Elnökének a Közgyűlés kezdetén át kell adni

A Közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 

 

IX. A tagok kötelezettségei

 

Az egyesület rendes tagja köteles: 

a) Aktívan részt venni az egyesület céljainak megvalósításában 

b) Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni, amennyiben arra kötelezett; 

c) Köteles az egyesület Alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani; 

d) Köteles a lakcímét, illetve elérhetőségét annak megváltozását követő 8 napon belül az Elnökséghez bejelenteni. 

 

Ezeken felül az egyesület rendes tagja köteles választott tisztségében legjobb tudása szerint ellátni feladatát. 

Az egyesülettámogató tagja köteles az általa vállalt adományt egy összegben megfizetni, az egyesület céljainak elérését támogatni. 

A tiszteletbeli tag köteles szakmai tekintélyével és a rendelkezésére álló eszközökkel segíteni az egyesület céljainak megvalósítását, annak jó hírnevének öregbítését. 

Az egyesület tagjai nem veszélyeztethetik az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét

 

X. Az egyesület szervei 

 

Az egyesület szervei: 

1. A Közgyűlés; 

2. Az Elnökség. 

 

X. 1. A Közgyűlés 

 

1. A Közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve. 

 

2. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a) Az Alapszabály módosítása; 

b) Az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

c) Az Elnök és az Elnökség további tagjainak megválasztása, visszahívása; 

d) a tagdíj megállapítása; 

e) Azéves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása; 

f) Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; 

g) A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

h) Döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály a hatáskörébe utal. 

 

3. A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. 

a) A Közgyűlést az Elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt igazolható módon (tértivevényes postai küldeményként, vagy a tagok által erre a célra előzetesen megadott e-mailcímre továbbított küldeményként) kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon; 

b) A Közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a Közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. A megismételt Közgyűlést az eredeti, határozatképtelen Közgyűlés időpontjánál 1 órával későbbi időpontra is össze lehet hívni. A Közgyűlési meghívót az egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni; 

c) A Közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség 2 napon belül dönt. Az Elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal; 

d) Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a Közgyűlésen további napirendi pont felvételére van igény, akkor ezek felvételéről, a Közgyűlés akkor dönthet, ha a részvételre jogosultak háromnegyede jelen van, és ehhez a jelen lévők egyhangúlag hozzájárulnak. A Közgyűlés az Elnökség által előterjesztett napirendet egyszerű többséggel fogadja el. 

 

4. Az Elnök köteles a Közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 

a) Az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b) Az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 

c) Az egyesület céljainak elérése veszélybe került; 

d) az egyesület tagjainak legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével kéri. 

 

A X.4. pont a) - c) esetekben az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 

a) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A Közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát; 

b) A határozatképesség megállapítására vonatkozó fenti szabály a X. 3.b) pont szerinti megismételt Közgyűlés esetén nem érvényes; 

c) A Közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a kétfős szavazatszámláló bizottságot; 

d) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). 

 

5. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) Akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy másfajta előnyben részesít; 

b) Akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) Aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) Akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 

e) Aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

f) Aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

Ha egy tag a határozat meghozatalakor nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

6. A Közgyűlés határozatát egyszerű szótöbbséggel, szavazással hozza azzal a megkötéssel, hogy a tisztségviselőket titkos szavazással kell választani. Szavazategyenlőséggel döntés nem hozható. Az egyesület Alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló Közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 

7. A Közgyűlési határozatokat a levezető Elnök a Közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett taggal/tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül postai tértivevényes küldeményben, vagy a tag által előzetesen megadott e-mail címre történő megküldésévelírásban, igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

 

A közgyűlés kezdetén a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel megválasztja a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv-hitelesítőt.

 

X. 2. Az Elnökség 

 

1. Az Elnökség az egyesület kilenc tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség az Elnök javaslata alapján egyszerű szótöbbséggel az Elnökség tagjai közül Titkárt és Pénztárost választ. 

 

2. Az Elnökség ülésein tanácskozási joggal minden magyarországi fogorvos-képzőhely egy-egy általuk delegált képviselője, a klinikai fogászati szájhigiénikusok egy képviselője, illetve az MFHE egy képviselője vehet részt. 

 

3. Az Elnököt és az Elnökség tagjait a rendes tagok közül a Közgyűlés választja 3 év határozott időtartamra. A választást megelőzően az Elnökség által felkért háromtagú választási bizottság a tagság véleménye alapján jelölő listát állít össze mind az Elnök, mind az Elnökség tagjai tekintetében. 

 

4. Megszűnik a vezető tisztségviselői, azaz az Elnökségi tagságra vonatkozó megbízatás: 

a) Határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

b) Megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével 

c) Visszahívással; 

d) Lemondással; 

e) A vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

f) A vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; 

g) A vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

5. A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor lemondhat. 

 

6. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

a) A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a jogi személy vezető tisztségviselő esetén a kijelölt személyre is alkalmazni kell; 

b) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni; 

c) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit foglalkozásától jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

7. Az alakuló Közgyűlés által megválasztott Elnökség tagjainak adatait az 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

a) Az egyesület törvényes képviseletét az Elnök látja el. Az Elnök képviseleti jogát önállóan gyakorolja. Képviseleti jog gyakorlásának terjedelme és módja: általános és önálló 

b) Az Elnöknek az Elnökséget össze kell hívnia az Alapszabályban meghatározott esetekben, illetve ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely az Elnökség hatáskörébe tartozik 

c) Az Elnök illetve az Elnökség tagjainak feladatai különösen: 

i. az Elnök feladata az egyesület képviselete; 

ii. az Elnök önállóan rendelkezik az Egyesület bankszámlája fölött 

iii. a Pénztáros vezeti az egyesület, bevételi és kiadási bizonylatait, ellenjegyzi azokat; 

iv. a Titkár vezeti az egyesület tagnyilvántartását, kezeli az iratokat; 

 

és őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket. 

8. Az Elnökség hatáskörébe tartozik: 

a) Az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 

b) A beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése; 

c) Az éves költségvetés elkészítése és annak elfogadása; 

d) Az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

e) A Közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 

f) Az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

g) Részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

h) A tagság nyilvántartása; 

i) Az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

j) Az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

k) Az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 

l) A tag felvételéről való döntés. 

m) Döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály a hatáskörébe utal. 

 

9. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tarja. Az Elnökségi ülést az Elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott küldeményként, vagy a tagnak az elektronikus levelezési címére történő értesítéssel. 

a) Az Elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az Elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az Elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák; 

b) Ha az Elnök megbízatása bármely okból megszűnik, az Elnökséget bármely Elnökségi tag összehívhatja. 

 

10. Az Elnökség határozatát – az Alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott Elnökségi tagok több mint a fele jelen van. 

 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) Akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít; 

b) Akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) Aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) Akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 

e) Aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

f) Aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

11. Az Elnökség határozatait az Elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett taggal/tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli, a határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

 

12. A Elnökség üléseit elektronikus hírközlő eszköz útján is megtarthatja, az alábbi szabályok szerint: 

a) Az elnökségi tagok alkalmazható elektronikus hírközlő eszközként a Skype nevű programot (a továbbiakban: hírközlő eszköz) használhatják. 

b) A hírközlő eszközt csak úgy lehet használni, hogy a programon keresztül a képi és hangi megjelenés együttesen, megfelelő minőségben biztosított legyen.

c) Az ülésen résztvevők a kép és hangfelvétel alapján győződnek meg az ülés megkezdésekor a jelen lévők személyazonosságáról. Amennyiben a résztvevő elnökségi tag személyazonosságához bármilyen kétség fér, úgy az ülésen résztvevők bármelyike indítványozhatja, hogy a tag személyazonosságát személyazonosító okmány felmutatásával is igazolja a hírközlő eszközön keresztül. 

d) Az elnökségi tagok a kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt úgy biztosítják, hogy csoportos hívást kezdeményeznek a hírközlő eszközzel, amely csoportban az ülésen résztvevő valamennyi tag részt vesz. 

e) Amennyiben bármely résztvevővel a kapcsolat valamilyen hiba vagy fennakadás folytán megszakad, úgy a kapcsolat teljes helyreállásáig az ülést fel kell függeszteni. Az ülés felfüggesztésének időtartamáról a jelen lévő elnökségi tagok döntenek - amennyi-ben a tagok által meghatározott időtartam anélkül telt el, hogy a taggal megszakadt kapcsolat helyreállt volna, úgy az ülést nem lehet folytatni, az ülést be kell fejezni és a meg nem szavazott kérdésekben új ülést kell összehívni. Az ülés felfüggesztésének pontos időpontját az ülésről készélt jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A felfüggesztés időpont-ja előtt, a még akadálymentes kapcsolat során hozott határozatok tekintetében nem kell új ülést összehívni, ezen határozatok érvényesek. 

f) Az ülés során az elektronikus hírközlő eszközt alkalmazó valamennyi résztvevőről videó és hangfelvétel készül, amelyet adathordozón, az üléstől számított öt évig meg kell őrizni. 

g) Az elektronikus hírközlő eszköz útján az elnökségi tag szavazatát úgy gyakorolhatja, hogy a részére elektronikusan megküldött határozati javaslatot aláírja, és elektronikus úton visszaküldi oly módon, hogy azt a jelen lévő valamennyi tag láthassa. Az így le-adott szavazatát a tag a szavazata leadásakor szóban is megerősíti. 

h) Az elektronikus hírközlő eszköz útján tartott ülésről papír alapú jegyzőkönyv is készül. 

 

13. Az elnökségi tagok az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben ülés tartása nélkül is határozhatnak. Ez esetben a döntésre bocsátott határozat tervezetét elektronikus levél útján a szavazat megtételére illetőleg a vélemény kifejtésére legalább a kézbesítéstől számított 8 (nyolc) napot biztosítva kell a Titkárnak tagokkal közölni. Az elnökségi tagok Titkárnál teljes bizonyítóerejű magánokiratban előzetesen bejelentett e-mail fiókjukból küldött e-mailben jogosultak szavazatukat illetőleg véleményüket, javaslatukat megküldeni a Titkárnak, a szavazólap tag által aláírt és beszkennelt példányának megküldésével. A határozathozatalhoz szükséges határozatképességi arányra az ülés tartása mellett történő döntéshozatalra irányadó szabályok vonatkoznak az írásbeli határozathozatal során is azzal az eltéréssel, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek a Titkár részére, am-ennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. Ha bármely elnökségi tag az ülés megtartását kívánja, az ülést kötelező összehívni. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 15 napon belül a Titkár megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül elektronikus úton közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. Ha valamely tag a megadott határ-időn belül nem él szavazati jogával, akkor azt úgy kell tekinteni, mintha a szabályszerűen összehívott ülésen nem jelent volna meg. Az ülés tartása nélküli határozathozatalra egyebekben az ülés keretében meghozott határozatokra vonatkozó szabályok alkalmazandóak.

 

XI. Vegyes rendelkezések 

1. Az egyesület tagja, vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja kérheti a bíróságtól a tagok vagy az egyesület szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az alapszabályba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani az egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. Ha a határozat ellen jelen alapszabály jogorvoslati jogot biztosít, úgy a jogosult a fellebbezésére tekintet nélkül dönthet úgy is, hogy a határozat hatályon kívül helyezését kéri a bíróságtól. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett

2. Az egyesület megszűnésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak az irányadók. 

 

3. Az egyesület valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet Elnökségi ülés esetén az Elnökség három jelen lévő tagja, Közgyűlés esetén a levezető Elnök, a jegyzőkönyvvezető és az egyesület két erre kijelölt hitelesítő tagja írja alá. 

 

4. Az Elnökség és a Közgyűlés döntéseit határozatba foglalja. A határozatokat a határozatok könyvében kell nyilván tartani vagy az azokat tartalmazó jegyzőkönyveket kell őrizni. 

 

5. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

 

6. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a Közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat. 

 

Az Alapszabály elfogadásának, az alakuló Közgyűlésnek helye és időpontja: 

Semmelweis Egyetem FOK Oktatási Centrum 1088 Budapest VIII. Szentkirályi utca 47. Budapest, 2017. október 6

Kelt: Budapesten, 2017. október 6-án 

 

………………………………………………………

Elnök

 

…………

Előttük, mint tanúk előtt:

 

Név:…………………………………..                          Név:……………….…………….………

 

Lakcím:……………………………….                          Lakcím:…………….…………………… 

 

Aláírás:………………………………..                          Aláírás:…………………………………. 

 

ZÁRADÉK 

Alulírott dr. Aradszky Zsolt ügyvéd, az Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda (székhelye:1015 Budapest, Batthyány u. 54. 4. emelet 8.) tagja, mint jogi képviselő A civil szervezetek bíró-sági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése szerint a jelen okirat aláírásával ezennel igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások (fe-lülvizsgálat) alapján hatályos tartalmának. A jelen okiratban a legutóbb módosított (felül-vizsgált) rendelkezések vastag dőlt és aláhúzott betűvel kerültek szedésre. 

Budapesten, 2017. ....... . napján. 

 

 

..........................................

dr. Aradszky Zsolt

ügyvéd

 

 

2021.01.21-én tartott Közgyűlés határozatai alapján az eredeti Alapszabály módosításra került az alábbi pontokban: 

V. fejezet: A tagság 

- Ifjúsági és Hallgatói tagság törölve 

VII. fejezet: A tagsági jogviszony megszűnése 

3. pont: A tag kizárása 

 

Kizárható, vagy passziválható a tag, ha hat hónapon keresztül elmarad a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, vagy passziválható, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az Elnökség írásban – póthatáridő kitűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra, passziválásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt. A „passzív tag” tagdíjat nem fizető, szavazati joggal nem rendelkező, kedvezményben nem részesíthető tagot jelent. Ha tagdíját ismét elkezdi fizetni, újbóli regisztráció nélkül rendes taggá válik annak kötelezettségeivel és jogaival. A tagdíjat felszólítás és póthatáridő letelte után sem fizető tag kizárható, ha azt a tag kifejezetten kéri.